<p><img src="//piwik.zuznow.com/piwik.php?idsite=2" style="border:0;" alt="" /></p>
דלג
כללי
 1. אתר "NRG" (להלן - "האתר") מציע ו/או עתיד להציע למשתמשים באינטרנט מידע ותכנים שפורסמו לראשונה באתר ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ו/או מידע נוסף בתחומים שונים, כמו כן, שומר לעצמו האתר את האפשרות לנהל חנות וירטואלית לרכישת מוצרים (להלן - "השירותים").
 2. השימוש בעמוד, לרבות השירותים המוצעים בו (להלן: "השימוש"), כפופים ומותנים בהסכמת המשתמש לתנאי תקנון זה (להלן: "התקנון"). האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמש בלבד. כל שימוש בעמוד וכל כניסה אליו, מעידים על הסכמת המשתמש לתנאי התקנון. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, מובהר כי השותפות כהגדרתה להלן אינה נוטלת כל אחריות לתכנים ו/או למידע שפורסם באתר עובר לרכישתו על ידי השותפות.
 3. האמור בתקנון זה בדבר רכישת מוצרים באמצעות האינטרנט, יחול בשינוים המתחייבים, גם על רכישה במסגרת תקשורת טלפונית.
 4. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
 5. בתקנון זה יפורשו המונחים הבאים כמפורט להלן:

  "השותפות" – עיתון מקור ראשון שותפות מוגבלת.

  "משתמש" - כל אדם ו/או גורם מכל מין וסוג, אשר נכנס לאתר.

  "מידע" - כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר, בכל מדיה קיימת, ובכלל זה במלל, תמונות, ציורים, אלמנטים גראפיים, רישומים ובכלל זה העיצוב של כל אלה.

  "מוצר"- כל סחורה ו/או שירות אשר תבחר השותפות להציע לציבור המשתמשים בתמורה ו/או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות.
קניין רוחני
 1. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע, שייכים לשותפות ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע, מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
 2. חלקים שונים מהמידע ומהתמונות באתר, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין השותפות לבין צדדים שלישיים ו/או מאפשרים בין היתר הפניה או קישור לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים האחרים"). זכויות היוצרים במידע ו/או בתמונות שייכות לצדדים שלישיים. השותפות אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרי האינטרנט האחרים ו/או בערוצי האתר המופעלים על ידי צדדים שלישיים. לעניין זה מובהר כי גלישה בערוצי האתר או בכל אזור גלישה אחר לו יוחד תקנון שימוש ייעודי בנוסף לתקנון זה, משמעה הסכמתו המלאה של המשתמש להוראות התקנונים הייעודיים המוצבים בערוצי האתר ו/או בכל אזור אחר באתר, בנוסף לאמור בתקנון זה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין לשותפות יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של האתרים האחרים ו/או את המידע המופיע בהם. כל שימוש במידע המצוי באתרים האחרים יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי השותפות בעניין זה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של השותפות, מראש ובכתב ובהתאם לתנאי השימוש או ההרשאה של אותם צדדים שלישיים ו/או בעלי האתרים האחרים. תנאי השימוש במידע
 3. זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד. המשתמש אינו רשאי להרשות לצד ג' שימוש כלשהו במידע, בתמורה או ללא תמורה.
 4. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם להוראות כל דין ועפ"י הנחיות והוראות האתר והשותפות.
 5. המשתמש מתחייב לא לפרסם ברבים את המידע ו/או את חלקו, אלא בתנאים המוגדרים באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור יחול סעיף זה על פרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.
 6. המשתמש מתחייב לא לשכפל, לא לצלם, לא להעתיק ולא להדפיס כל פלט מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום מכל מין וסוג.
 7. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא בהתאם לתנאי האתר ותקנון זה- אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של השותפות, מראש ובכתב.
 8. המשתמש מתחייב כדלקמן:
  • לא לאחסן את המידע באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
  • לא לבצע שינוי, מכל מין וסוג, במידע.
  • לא לעשות שימוש מסחרי במידע.
  • לשמור על המידע ולנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
אחריות מוגבלת
 1. באתר מתפרסם מידע המוגש כשירות למשתמש בלבד, והוא ועשוי להתעדכן מעת לעת. השותפות אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו ואין בפרסום המידע כדי להקנות למשתמש זכות הסתמכות על המידע ללא בדיקתו באופן עצמאי וללא כל תלות בפרסום באתר.
 2. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שהשותפות אינה אחראית בשום צורה ואופן לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירותים ובמידע וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים ובמידע.
 3. חלק מהמידע המתפרסם באתר הנו בעל אופי כלכלי. השימוש במידע זה, מחייב בדיקה ואימות עצמאיים על ידי המשתמש. השותפות לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומן משום המלצה ו/או חוות דעת. כל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.
 4. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שלמרות שהשותפות פועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש ו/או שיבושים, והכל, בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או בגין צדדים שלישיים ו/או מכל טעם אחר. מובהר בזאת כי השותפות לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור היעדר האחריות מתייחסת, בין היתר, גם למידע הבא: מחירים, מחירונים, מפות, כתובות, שערי מניות, שער חליפין, שימוש במנועי חיפוש, מודעות וכו'.
 5. השותפות אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר ייעשה ללא הפרעה, טעויות, נזקים, קלקולים או תקלות.
 6. השירותים מוצעים למשתמש כמות שהם, והמשתמש לא יעלה כל טענה בנוגע להתאמתם לצרכיו.
 7. הפרסום באתר כולל גם תגובות ו/או מידע שמתפרסמים באתר על ידי משתמשים. השותפות אינה אחראית למידע ו/או לדעות ו/או לתגובות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ולא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג, למידע ו/או לתגובות ו/או לדעות כאמור, או לכל תוצאה של שימוש באלה.
 8. המידע והפרסומים המוצגים באתר, מאפשרים בין היתר הפניה לאתרים אחרים באינטרנט (להלן: אתרים אחרים). השותפות אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרים אחרים. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין לשותפות יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של אתרים אחרים ו/או את המידע המופיע בהם. כל שימוש במידע באתרים אחרים יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי השותפות בעניין זה.
 9. השותפות, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או כשלים בהעברת המידע, בין אם נגרמו בזדון על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 10. השותפות תהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי השותפות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 11. המשתמש מסכים שהשותפות תכלול פרסום באתר NRG, לרבות באמצעות פירסום "באנרים" ו/או כתבות פירסומיות ו/או כל שימוש אחר שהשותפות תמצא לנכון כגון: pop up; pop under, פירסום קולי; וידאו וכו'.
תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ("טוקבקים") ו/או הודעות באתר
 1. המשתמש רשאי להשתתף בפורומים שבאתר (להלן- "הפורומים") בהתאם להוראות והנחיות שיינתנו מעת לעת על ידי השותפות, ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמו וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן- "התגובות").
 2. בהשתמשו באתר ובמתן הסכמתו לתקנון זה, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי התגובות אינן ניתנות ו/או נערכות על ידי השותפות וכי הן מופיעות באתר כפי שהן, מבלי שהשותפות בודקת את נכונותן ותוכנן. השותפות לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, הטעייה, דבר שקר, סילוף, אי דיוק, זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות, אמינות המידע ו/או כל היבט אחר של התכנים האמורים ו/או כל נזק מכל מין וסוג, שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש ו/או קריאה בפורומים ו/או בתגובות.
 3. המשתמש מתחייב, כי תגובותיו באתר יהיו בהתאם להוראות כל דין, לא יכללו כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או חומר המסייע, תומך, ומנחה לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע ו/או גורם לפגיעה בפרטיות ו/או כל חומר שאסור לפרסום עפ"י דין ו/או כל חומר המהווה הטעייה של צרכנים, כמשמעות הדברים בדין בכלל ובחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בפרט.
 4. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי השותפות רשאית לערוך, לשנות, לתקן, לצמצם, לשכתב, להסיר תגובות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש.
 5. המשתמש, בביצוע פעולת מסירת התכנים של המשתמש לאתר, מצהיר בזאת במפורש כי הינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים, והוא מרשה, בעצם מסירת התכנים לאתר, לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם ו/או הסרתם מהאתר ו/או פרסומם בכל מדיה אחרת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לשותפות.
 6. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי השותפות תהיה רשאית להפסיק את פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת.
 7. השותפות תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, ותהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש לכל גורם שייפגע מפרסום ההודעה ו/או לרשויות אכיפת החוק. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי השותפות בעניין זה.
 8. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את השותפות בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות השותפות ו/או בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום תגובות על ידו, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך-דין.
שירות דיוור, לרבות דיוור פרסומי
השותפות מציעה שירותי דיוור אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית, ובכלל זאת קבלת ניוזלטר), אשר משמעם קבלת דיוור חדשותי ו/או כללי ו/או פרסומי ישירות למשתמש בשירותים אלו, בהתאם להוראות ולהנחיות שיתנו על ידי השותפות מעת לעת (להלן: "הדיוור"). יובהר במפורש כי תכני הדיוור יכול שיכללו דברי פרסומת וכיו"ב פרסומים אשר נלווים לתוכן חדשותי או אף אין בהם תוכן חדשותי כלל. בהסכמת המשתמש להיות מנוי על שירות הדיוור ובמתן הסכמתו לתקנון זה, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, והוא מסכים במפורש כי יישלח לו ע"י השותפות דיוור, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) ו/או בכל דרך עתידית רלוונטית. המשתמש בשירות הדיוור יכול להתנתק מהשירות בכל עת על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק וכן ע"י פנייה לשירות הלקוחות של האתר כמפורט בכתובת: editor@nrg.co.il או בטלפון 9248* בשעות הפעילות: ימים א'-ה' 8:00-15:00 וביום ו' 8:00-12:00. המשתמש בשירות הדיוור יוכל להירשם מחדש לשירות האמור באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האתר.
הגנת הפרטיות
 1. השותפות תהיה רשאית להתנות את הגלישה לאתר ו/או לשירותים אחרים המוצעים באתר ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של המשתמש ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. במידה והמשתמש לא ימסור את הנתונים אשר חובת מסירתם תצוין במפורש באתר, תהיה השותפות רשאית למנוע מהמשתמש לגלוש באתר ו/או באזורים מסוימים באתר, ו/או להשתמש בשירותים שונים באתר, עפ"י שקול דעתה הבלעדי של השותפות.
 2. השותפות תהיה רשאית לשמור את הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם במאגר המידע של השותפות ולעשות בו שימוש עפ"י הוראות כל דין. השותפות משתמשת באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע. על אף האמור מובהר, כי אין ביכולתה של השותפות לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע, והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד השותפות בעניין זה, וזאת בתנאי שהשותפות נקטה אמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.
 3. השותפות תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת להתקשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי השותפות או על ידי צדדים שלישיים. השותפות רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לצרכי השותפות ו/או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.
 4. השותפות לא תמסור פרטים אישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אך תהיה רשאית להעביר פרטים לא אישיים אחרים כגון "cookie".
 5. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר, השותפות תהיה רשאית "לשתול" במחשבו קבצי טקסט ותוכנה (המכונים "cookies"), אשר מאפשרים זיהוי המשתמש בעת הגלישה באתרים (להלן: "עוגיות"). במידה והמשתמש רוצה למחוק את העוגיות עליו לפנות לאתר הבית של השותפות המייצרת את הדפדפן - אקספולרר ו/או נטסקייפ ו/או אחר, ולפעול לפי ההנחיות המפורטות באתרים אלה.
 6. השותפות מפעילה מעת לעת שירותי פרסום עם צדדים שלישים- חברות פרסום אינטראקטיביות. המשתמש מתיר בזאת לשותפות להעביר את הנתונים המצטברים מהעוגיות לחברות אלו.
משלוח תכנים למייל האדום
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן המשתמש מאשר בזאת כי הפרטים הנמסרים במסגרת שימוש ב"מייל האדום" נכונים ומדויקים, כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומר שנשלח על ידו לאתר באמצעות טופס זה, הינו בבעלותו או בבעלות גורם המיוצג על ידו או ניתנה לו הרשאה להעניק את זכויות השימוש הבלתי מוגבלות בו, הכל כמפורט להלן.
 2. ידוע למשתמש כי משלוח החומר לאתר מהווה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו בכל וזמן שתמצא השותפות לנכון, והמשתמש מתיר לשותפות לעשות בחומר כל שימוש שתראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים.
 3. המשתמש יודע ומסכים שלא יהיה זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף עבור מסירת החומר שנשלח וכי השותפות אינה מתחייבת לפרסם או לא לפרסם את שמו של המשתמש כמקור החומר (למעט פרסום קרדיט לתצלום או יצירה).
 4. המשתמש מאשר כי נתן הסכמתו לבדיקת החומר וכי ידוע לו כי המערכת אינה מתחייבת לפרסמו.
 5. כמו כן, מאשר המשתמש כי נתן את הסכמתו לשינויים ולעריכת החומר.
 6. במידה והמשתמש חותם בשם ארגון, הוא מצהיר כי הננו מוסמך לאשר ולהתחייב כאמור בשמו של הארגון.
רכישת מוצרים באתר
 1. בעת ביצוע הזמנה של מוצר יבחר תחילה המשתמש את המוצר אותו הוא מעוניין לרכוש ויעדכן באתר את הפרטים הנדרשים ע"י השותפות, לרבות הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז./ ח.פ., טלפון, יישוב, דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח המוצר וכתובת לקבלת חשבונית מס/ קבלה. מידע כאמור ישמר במאגרי המידע של השותפות, כמפורט לעיל. לידיעת המשתמשים כי חל איסור חוקי על מסירת פרטים כוזבים.
 2. לאחר מכן, יופנה המשתמש לתשלום באמצעות כרטיס אשראי, אשר לאחריו יקבל המשתמש הודעת אישור על ביצוע הזמנתו (להלן: "מסמך פרטי העסקה"). מסמך פרטי העסקה יכלול את מספר ההזמנה וניתן יהיה להדפיסו. על המשתמש לשמור את מספר ההזמנה לכל טיפול ו/או בקשה ו/או תלונה ו/או בירור ככל שיעלה בנוגע להזמנה. תיעוד מספר ההזמנה אינו באחריות השותפות והיא אינה מתחייבת לנהל רישום או מעקב אחר מספר ההזמנה. השותפות לא תוכל לטפל בכל עניין בקשר עם הזמנה שבוצעה ללא מספר ההזמנה. פרטים בדבר הזמנות שבוצעו ניתן לברר במוקד הטלפוני של השותפות בשעות הפעילות של המוקד.
 3. חיוב כרטיס האשראי של המשתמש ייעשה רק במידה והמוצר זמין במלאי. במידה והמוצר אינו זמין במלאי תישלח השותפות הודעת ביטול הזמנה לדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת ההזמנה. השותפות אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי.
 4. האחריות למוצרים המוצעים לרכישת באתר הינה באחריותם המלאה של היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים.
שימוש בכרטיס אשראי
 1. כל עוד לא נקבע אחרת על ידי השותפות, תשלום התמורה בגין המוצר יבוצע בתשלום אחד בלבד.
 2. המחירים באתר כוללים מע"מ ודמי משלוח, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 3. רכישת המוצר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא ניתן לבצע את השירות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי ופרטים מזהים.
 4. אדם בן 18 שנים ומעלה וכן תאגידו מאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל, המחזיקים כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי בישראל, למעט כרטיס אשראי מסוג דיינרס, רשאים לבצע רכישת מוצרים באתר.
 5. בשימוש בכרטיס האשראי מצהיר המשתמש כי כרטיס האשראי בו נעשה השימוש הינו בתוקף והוא מורשה עפ"י דין ו/או הסכם עם מנפיק הכרטיס לבצע עסקאות כאמור באתר.
 6. המידע באתר מאובטח ומוגן על פי תקן PCI בינלאומי.
אספקה ומשלוח המוצר
 1. אספקת המוצר תתבצע רק לאחר שהתשלום עבור אותו המוצר בוצע במלואו באמצעות כרטיס האשראי.
 2. השותפות תדאג לספק את המוצר שנרכש לכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה. האחריות הבלעדית על המילוי התקין והמלא של הכתובת למשלוח, תחול על המשתמש.
 3. המוצר יישלח באמצעות דואר ישראל, או באמצעות כל חברת דיוור אחרת שתקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות (להלן: "חברת הדיוור"), ויגיע ליעדו בתוך 14 ימי עסקים מביצוע ההזמנה באתר. השותפות לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר ו/או למשתמש כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של חברת הדיוור.
 4. היה והמשלוח לא הגיע ליעדו בתוך 14 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה, יישלח משלוח נוסף ללא תשלום, בכפוף לזמינות המוצר במלאי באותה עת.
 5. דמי המשלוח הכלולים במחיר התמורה אינם כוללים משלוח מחוץ לגבולות מדינת ישראל ו/או באזורים מוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. השותפות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, עפ"י שיקול דעתה, מפעם לפעם, את האזורים בהם היא מספקת את מוצריה מבלי להודיע על כך מראש.
 6. השותפות לא תהיה אחראית לדחייה ו/או עיכוב ו/או אי אספקה הנובעים מכוח עליון או מגורמים אחרים אשר אינם בשליטתה של השותפות לרבות שביתות, השבתות וכד'.
מדיניות החזרים/ ביטול עסקה
 1. ביטול, רכישה והחזרת מוצרים שנרכשו באתר יעשה בהתאם להוראות חוק הצרכן התשמ"א- 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "החוק").
 2. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המורט בסעיף 14 ג לחוק.
 3. הודעת ביטול- משתמש רשאי להודיע על בקשתו לבטל את העסקה למייל: editor@nrg.co.il ו/או בדואר רשום לכתובת: רחוב השלושה 2 ת"א 61520 (להלן: "הודעת ביטול"), בתוך 14 (ארבע עשר) יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. בעסקה מתמשכת, כהגדרתה בחוק, יחל מנין 14 הימים בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו.
 4. תוצאות הביטול:
  • יטול מחמת פגם במוצר או אי התאמה או אי אספקה במועד (סעיף 14(ה)א לחוק)- השותפות תבטל את העסקה בתוך 14 יום מהודעת הביטול ובכפוף לקבלת המוצר חזרה במשרדי השותפות, תשיב למשתמש את כל מחיר התמורה בגין המוצר, ללא דמי ביטול.
  • ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים לעיל (סעיף 14(ה)ב לחוק) - השותפות תבטל את העסקה בתוך 14 יום מהודעת הביטול ובכפוף לקבלת המוצר חזרה במשרדי השותפות, תשיב למשתמש את מחיר התמורה בגין המוצר, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
  • משתמש שביטל עסקה ישיב את המוצר בדואר רשום למשרדי השותפות באריזתו המקורית כשהוא במצב חדש ולא נעשה בו שום שימוש. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות השותפות לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 5. זיכוי המשתמש ייעשה באותם תנאים בו נעשה החיוב בגין המוצר, באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף להחזר המוצר לשותפות כשהוא שלם ותקין.
כללי
 1. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את השותפות.
 2. השותפות שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.
 3. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד השותפות.
 4. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש ובין השותפות ו/או מי מטעמה.
 5. בשימושו באתר מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהאתר פועל ברשת האינטרנט ומטבעו תלוי בגורמים שונים כמו ספקי תקשורת ותשתית, שרתים וכדומה. השותפות אינה מתחייבת לזמינות מלאה של האתר ו/או לתקינות פעילות האתר.
 6. השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. השותפות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק ישר או עקיף ומכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהוא בקשר עם השימוש באתר ובשירותים ו/או לכל מקרה בו לא התקבלה הזמנה במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר מונעת את השתתפות המשתמש באתר.
 7. השותפות נוקטת אמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים והמידע שנמסר באתר, עם זאת, האתר חשוף לפריצות אבטחה וחדירה לשרתיו. שימוש באתר משחרר את השותפות ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו עקב שימוש לרעה שנעשה באתר ובין היתר פריצות אבטחה וחדירה לשרתי האתר כדי לחשוף מידע על משתמשים.
 8. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את השותפות בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות השותפות ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי עקב שימוש המשתמש באתר.
 9. השותפות שומרת לעצמה את הזכות להחליף מוצרים ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות ו/או לבטל את האתר ו/או חלק מפעילותיו של האתר- לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.
 10. השותפות תהיה רשאית לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים באתר וזאת לאחר פרסום מוקדם באתר של 10 ימים טרם תחילת הגבייה.
 11. המשתמש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד השותפות תוגבל לתקופה של 5 חודשים ממועד תחילת הפרסום הרלוונטי באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח - 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 12. כל השתהות של השותפות בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של השותפות מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.
 13. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 14. השותפות תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים ואת השימוש באתר במידה והמשתמש השתמש באתר ו/או בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

תקנון ארטי מדיה, פרסומות בוידאו

המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר מהווה הסכמה לכל האמור לעיל. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד השותפות ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

פייסבוק

Powered by Zuznow